Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług turystycznych oraz usług drogą elektroniczną przez AvePark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego avetravel.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 2. AvePark Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie jest wpisany do Rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, pod numerem: 2516, prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, pod numerem ewidencyjnym: 10396, prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przekazywanych przez marszałków województw w postaci elektronicznej informacji o dokonanych wpisach do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

§1 Definicje

 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 2. Impreza turystyczna – połączenie co najmniej dwóch rożnych rodzajów Usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18.12.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361), zwanej dalej ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, organizowane przez Usługodawcę w formie Obozów turystycznych.

 3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

 5. Niezgodność - należy przez to rozumieć niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług turystycznych objętych Imprezą turystyczną.

 6. Obóz turystyczny oznacza zorganizowaną przez Usługodawcę Imprezę turystyczną, wybraną i zamówioną przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

 7. Ogólne Warunki Uczestnictwa - integralna część Umowy o udział w Imprezie turystycznej.

 8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 12. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie avetravel.pl

 13. Uczestnik - oznacza podmiot uczestniczący w Imprezie turystycznej, organizowanej przez Usługodawcę (Organizatora).

 14. Umowa o udział w Imprezie turystycznej - umowa dotycząca Imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli Impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne Usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy turystycznej.

 15. Usługi turystyczne - należy przez to rozumieć przewóz pasażerów; zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów; wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych; inną usługę świadczoną podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług, wymienionych powyżej.

 16. Usługodawca (Organizator turystyki) - działalność gospodarczą pod firmą AvePark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 80/98, KRS: 0000940809 , NIP: 522-321-58-52, REGON: 52078036, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: [email protected], będącego jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

  Numer BDO - 000476418.

 17. Użytkownik (Zgłaszający / Podróżny) - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i z którym może być zawarta Umowa o udział w Imprezie turystycznej.

 18. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzył Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

§4 Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

  a) Newsletter;

  b) Prowadzenie Konta Użytkownika.

 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

 5. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub powiadamiając Usługodawcę w inny sposób.

 8. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.

 9. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z Regulaminu.

 10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§5 Zamówienia na usługi odpłatne

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy o udział w Imprezie turystycznej.

 2. Zamówienia w Serwisie internetowym mogą składać wyłącznie Zarejestrowani Użytkownicy (posiadający Konto Użytkownika).

 3. Zarejestrowany Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 4. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, wybiera Imprezę turystyczną spośród prezentowanych na Stronie Serwisu Internetowego, następnie dokonuje Rejestracji albo loguje się na Konto Użytkownika i wypełnia dedykowany formularz zamówienia udostępniony przez Usługodawcę. Po określeniu w formularzu niezbędnych parametrów Imprezy turystycznej oraz dodaniu Uczestnika i Opiekuna prawnego Uczestnika, Użytkownik za pośrednictwem Strony Serwisu Internetowego otrzymuje podsumowanie zamówienia wraz z łącznym kosztem Imprezy turystycznej. Użytkownik przesyła do Usługodawcy formularz zamówienia wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Użytkownik ma możliwość zakupienia dodatkowego ubezpieczenia na warunkach i zasadach określonych w regulaminie ubezpieczyciela. Zasady skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia oraz warunki zawarcia umowy dostępne są na Stronie Internetowej Serwisu.

  Użytkownik przez zawarciem Umowy o udział w Imprezie turystycznej, jest informowany w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa (OWU) oraz za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego Umowy o udział w Imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

 5. Przed złożeniem zamówienia i zawarciem Umowy o udział w Imprezie turystycznej, Usługodawca (Organizator turystyki) udziela Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 6. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 7. Usługodawca (Organizator turystyki), zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, przed zawarciem umowy udziela Użytkownikom standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego Standardowego formularza informacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do ww. ustawy.

 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy o udział w Imprezie turystycznej, będącej przedmiotem zamówienia.

 9. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego otrzymania.

 10. Następnie, po potwierdzeniu otrzymania zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa o udział w Imprezie turystycznej.

 11. Do wiadomości e – mail, o której mowa powyżej w dołączone są: a) Potwierdzenie Umowy o udział w Imprezie turystycznej, o którym mowa poniżej w §5 ust. 12, b) OWU (Ogólne Warunki Uczestnictwa), c) karta kwalifikacyjna, d) Regulamin Serwisu Internetowego, e) Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 12. Niezwłocznie po zawarciu Umowy o udział w Imprezie turystycznej, Usługodawca (Organizator turystyki) udostępnia Użytkownikowi na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika, potwierdzenie jej zawarcia, które zawiera pełną treść uzgodnień, w tym informacje, o których mowa w w art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 13. Przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej, Organizator turystyki dostarcza Użytkownikowi na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika, niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i - w stosownych przypadkach - terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.

§6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej Imprezie turystycznej stanowią ceny brutto. O wszelkich innych kosztach, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową o udział w Imprezie turystycznej, Użytkownik będzie poinformowany przy składaniu zamówienia, przed zawarciem Umowy o udział w Imprezie turystycznej.

 2. Formą płatności za Imprezę turystyczną jest przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy.

 3. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy o udział w Imprezie turystycznej w następujący sposób:

  a) zapłata zaliczki w wysokości 40 % ceny Imprezy turystycznej albo zapłata pełnej ceny Imprezy turystycznej, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o udział w Imprezie turystycznej.

  b) w razie uiszczenia zaliczki w wysokości i terminie, o których mowa powyżej, w – zapłata pozostałej części ceny Imprezy turystycznej w terminie do 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminach, o których mowa w Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy o świadczenie usług turystycznych. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca może przesłać Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 kodeksu cywilnego.

§7 Zmiana warunków Umowy o udział w Imprezie turystycznej

 1. Organizator turystyki przez rozpoczęciem Imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy o udział w Imprezie turystycznej, jeśli zmiana jest nieznaczna, o czym Użytkownik (podróżny) jest informowany w sposób jasny, zrozumiały i widoczny na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika (podróżnego).

 2. Z zastrzeżeniem §7 ust. 1, w razie znacznej zmiany głównych właściwości Usług turystycznych zawartych w Umowie o udział w Imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem, lub niemożności spełnienia szczególnych wymagań, o których Użytkownik (podróżny) powiadomił Organizatora turystyki i na które strony Umowy o udział w Imprezie turystycznej wyraziły zgodę, zaistniałej przez rozpoczęciem Imprezy turystycznej, Organizator turystyki powiadamia o tym niezwłocznie Użytkownika (podróżnego) na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika (podróżnego). Organizator turystyki może jednocześnie zaoferować Użytkownikowi (podróżnemu) zastępczą Imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. W powiadomieniu Organizator turystyki informuje Użytkownika (podróżnego) w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o:

  a) zmianach warunków Umowy o udział w Imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;

  b) zastępczej Imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana;

  c) terminie, w którym Użytkownik (podróżny) powinien poinformować Organizatora turystyki o swojej decyzji, tj. czy:

   a. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy o udział w Imprezie turystycznej;
   b. odstępuje od Umowy o udział w Imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie - w takim wypadku Organizator turystyki nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy o udział w Imprezie turystycznej, zwraca wpłaty dokonane przez Użytkownika.
   c. odstępuje od Umowy o udział w Imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą Imprezę turystyczną.
  
   przy czym termin, o którym mowa powyżej w§7 ust. 2 lit. c nie może być krótszy niż 7 dni.
  
 3. Jeżeli Użytkownik (podróżny), nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w §7 ust. 2 lit. c, Organizator turystyki odstępuje od Umowy o udział w Imprezie turystycznej i dokonuje na rzecz Użytkownika (podróżnego) zwrotu wszystkich wniesionych wpłat, bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy, o czym Użytkownik (podróżny) jest informowany w powiadomieniu, o którym mowa w §7 ust. 2. W takim wypadku Organizator turystyki nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy o udział w Imprezie turystycznej, zwraca wpłaty dokonane przez Użytkownika.

 4. Jeśli zmiany warunków Umowy o udział w Imprezie turystycznej, o których mowa w §7 ust. 2 lit. a lub zastępcza Impreza turystyczna, o której mowa w §7 ust. 2 lit. b, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy turystycznej, Użytkownik (podróżny) jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.

 5. Organizator turystyki nie zastrzega sobie prawa do podwyższenia ceny po zawarciu Umowy o udział w Imprezie turystycznej. Jednocześnie Użytkownik nie ma prawa do obniżki ceny po zawarciu Umowy o udział w Imprezie turystycznej.

§8 Przeniesienie uprawnień z tytułu Umowy o udział w Imprezie turystycznej na inną osobę

 1. Użytkownik (podróżny) może bez zgody Organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy o udział w Imprezie turystycznej uprawnienia (w tym zmienić Uczestnika Imprezy turystycznej), jeżeli osoba ta jednocześnie przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa powyżej w §8 ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora turystyki, jeśli Użytkownik zawiadomi go o tym na trwałym nośniku, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Jeśli przeniesienie to będzie się wiązać dla Organizatora turystyki z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty, ma on obowiązek wskazać je Użytkownikowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora turystyki na skutek przeniesienia Umowy o udział w Imprezie turystycznej.

 3. Za nieuiszczoną część Imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora turystyki w wyniku zmiany Użytkownika lub Uczestnika Imprezy turystycznej, Użytkownik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§9 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę (Organizatora turystyki) Usług turystycznych objętych Imprezą turystyczną, na zasadach opisanych poniżej. Reklamacja może zostać złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy: [email protected] lub w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.

 3. Usługodawca (Organizator turystyki) ponosi odpowiedzialność za wykonanie Usług turystycznych objętych Umową o udział w Imprezie turystycznej, bez względu na to, czy Usługi te mają być wykonane przez Organizatora turystyki, czy przez innych dostawców Usług turystycznych.

 4. Użytkownik zawiadamia Organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania Imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Usług turystycznych objętych Imprezą turystyczną.

 5. Jeżeli którakolwiek z Usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową o udział w Imprezie turystycznej, Usługodawca (Organizator turystyki) usuwa Niezgodność, chyba że:

  a) jest to niemożliwe, albo;

  b) wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu Niezgodności i wartości Usług turystycznych, których one dotyczą. Jednak w przypadku nieusunięcia Niezgodności przez Organizatora, Użytkownikowi przysługują względem Organizatora roszczenia, o których mowa poniżej, w §9 ust. 13 oraz §9 ust. 14 Regulaminu.

 6. Jeżeli Usługodawca (Organizator turystyki) nie usunie Niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Użytkownika, Użytkownik może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Użytkownik nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Usługodawca (Organizator turystyki) odmówi usunięcia Niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że Niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.

 7. Jeżeli Usługodawca (Organizator turystyki) w czasie trwania danej Imprezy turystycznej nie wykonuje usług stanowiących istotną część tej Imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej Imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie o udział w Imprezie turystycznej powrót Użytkownika do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości Usługi określonej w programie Imprezy turystycznej, Usługodawca (Organizator turystyki) przyznaje Użytkownikowi odpowiednie obniżenie ceny Imprezy turystycznej.

 8. Użytkownik może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie o udział w Imprezie turystycznej, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

 9. W przypadku gdy Niezgodność istotnie wpływa na realizację Imprezy turystycznej, a Usługodawca (Organizator turystyki) nie zdoła usunąć tej Niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Użytkownika, Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o udział w Imprezie turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie.

 10. Jeżeli Impreza turystyczna obejmuje transport Użytkowników, Usługodawca (Organizator turystyki) zapewnia powrót Użytkownika do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.

 11. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Użytkownik je odrzuci zgodnie z §9 ust. 8, wówczas Użytkownik jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy o udział w Imprezie turystycznej.

 12. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Użytkownika do kraju zgodnie z Umową o udział w Imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Usługodawca (Organizator turystyki) ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Użytkownika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie o udział w Imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy.

 13. Użytkownikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono Niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Użytkownika.

 14. Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku Niezgodności. Usługodawca (Organizator turystyki) niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

 15. Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za Niezgodność w przypadku, gdy Usługodawca (Organizator turystyki) udowodni, że:

  a) winę za Niezgodność ponosi Użytkownik;

  b) winę za Niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Usług turystycznych objętych Umową o udział w Imprezie turystycznej, a Niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

  c) Niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

 16. Roszczenia przysługujące Użytkownikowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę (Organizatora turystyki) Usług turystycznych objętych Imprezą turystyczną, o których mowa w §9 ust. 13 oraz §9 ust. 14, przedawniają się z upływem 3 lat.

 17. Organizator turystyki ogranicza odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone Użytkownikowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy o udział w Imprezie turystycznej do trzykrotności całkowitej ceny Imprezy turystycznej w stosunku do każdego Podróżnego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

 18. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§10 Odstąpienie od Umowy o udział w Imprezie turystycznej lub jej rozwiązanie

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy o udział w Imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej i przesłane na adres elektroniczny Usługodawcy: [email protected] lub w formie pisemnej i przesłane na adres Usługodawcy.

 2. Użytkownik może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w Imprezie turystycznej na rzecz Usługodawcy (Organizatora turystyki). Wysokość tej opłaty odpowiada cenie Imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych Usług turystycznych. Na żądanie Użytkownika Usługodawca (Organizator turystyki) uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w Imprezie turystycznej.

 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o udział w Imprezie turystycznej przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Użytkownik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 4. Usługodawca (Organizator turystyki) może rozwiązać umowę o udział w Imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

  a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób, wynosząca 50, a Usługodawca powiadomił Użytkownika w formie pisemnej na adres podany przez Użytkownika, o rozwiązaniu Umowy o udział w Imprezie turystycznej w terminie:

   a. 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni;
   b. 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni;
   c. 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub;
  

  b) Usługodawca (Organizator turystyki) nie może zrealizować Umowy o udział w Imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, o rozwiązaniu Umowy o udział w Imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

 5. Usługodawca (Organizator turystyki) dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy turystycznej, o których mowa w §10 ust. 3 oraz §10 ust. 4 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy o udział w Imprezie turystycznej.

§11 Ochrona przed niewypłacalnością

 1. Usługodawca (Organizator turystyki) posiada w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, e-mail: [email protected], numer telefonu: 801 500 300 lub 71 36 92 887 gwarancję ubezpieczeniową. Użytkownik może kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem: Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 03-472 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, tel. (+48) 22 597 91 00, e-mail: [email protected]

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§13 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy Umowy o udział w Imprezie turystycznej)

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

 2. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie Usług turystycznych oraz umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia ww. umów. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami.

 5. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.