BMXCamp 2024 - Turnus 1
20.07 - 27.07.2024
Skatepark Ave/Park Warszawa
Cena: 2599 PLN
Zapisy do wyczerpania miejsc
Opis
BMXCamp - świetna zabawa, pasja i rozwijanie umiejętności w wyczynowej jeździe na BMX - tak najkrócej możemy opisać nasz obóz BMX'owy ;) Opracowane przez obozową kadrę zajęcia sprawiają, że zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni zajawkowicze spędzą niezapomniane chwile z BMX'em w roli głównej na najlepszym krytym skateparku w Polsce - AvePark!
Opcje zamówienia
Koszulka *
Wybierz rozmiar darmowej koszulki
Faktura *
* wymagane
Kod rabatowy
Kwota brutto
Płatność / Zaliczka
Potwierdzeniem zamówienia jest wpłacenie zaliczki w wysokości:
-
lub pełnej kwoty:
*-
Po przesłaniu przez Usługodawcę (Organizatora) drogą mailową informacji o przyjęciu zamówienia Użytkownika do realizacji, Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej Umowy o świadczenie usług turystycznych, tj.:
a) Zapłaty zaliczki, tj. :deposit albo pełnej ceny imprezy turystycznej, w terminie 7 dni;
b) W razie uiszczenia zaliczki w wysokości i terminie, o których mowa powyżej, w lit a) – Zapłaty pozostałej części ceny imprezy turystycznej w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
W razie niewykonania powyższych zobowiązań, Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy o świadczenie usług turystycznych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowego https://avetravel.pl/regulamin. W przypadku niedokonania wpłaty w okresie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.

REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, koszt rezygnacji będzie uzależniony od momentu jej wniesienia.
Zazwyczaj wynosi on:
 • w okresie do 60 dni przed rozpoczęciem obozu: 500zł;
 • w okresie od 59 do 30 dni przed rozpoczęciem obozu: 40% ceny obozu;
 • w okresie od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem obozu: 60% ceny obozu;
 • w okresie od 14 dni do dnia rozpoczęcia obozu: 80% ceny obozu.
Potwierdzeniem zamówienia jest wpłacenie pełnej kwoty:
-
Po przesłaniu przez Usługodawcę (Organizatora) drogą mailową informacji o przyjęciu zamówienia Użytkownika do realizacji, Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej Umowy o świadczenie usług turystycznych, tj.:
Pełnej ceny imprezy turystycznej, w terminie 7 dni.
W razie niewykonania powyższych zobowiązań, Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy o świadczenie usług turystycznych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowego https://avetravel.pl/regulamin.
W przypadku niedokonania wpłaty w okresie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.

REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, koszt rezygnacji będzie uzależniony od momentu jej wniesienia.
Zazwyczaj wynosi on:
 • w okresie do 60 dni przed rozpoczęciem obozu: 500zł;
 • w okresie od 59 do 30 dni przed rozpoczęciem obozu: 40% ceny obozu;
 • w okresie od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem obozu: 60% ceny obozu;
 • w okresie od 14 dni do dnia rozpoczęcia obozu: 80% ceny obozu.
Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa [OWU]

Zasady ogólne

Organizatorem jest AvePark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 80/98, KRS: 0000940809, NIP: 522-321-58-52, REGON: 520780366, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 2516. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu o art. 384 § 1 k .c. oraz Ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych niniejsze „Ogólne Warunki Uczestnictwa”.

Zamówienie imprezy turystycznej

Zamówienie Imprezy turystycznej odbywa się za pośrednictwem strony serwisu internetowego działającego w domenie https://avetravel.pl, na której Użytkownik (Klient) wypełnia dedykowany formularz i odsyła do Usługodawcy (Organizatora) przy użyciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Użytkownik (Klient) otrzymuje również informację w zakresie wysokości zaliczki, stanowiącej 1200 zł z całkowitej kwoty Imprezy turystycznej. Organizator po otrzymaniu zamówienia, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie jego otrzymania. Następnie, po potwierdzeniu otrzymania zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Użytkownika, i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług Turystycznych. Do wiadomości e-mail, o której mowa powyżej dołączone są:

 • a) Umowa o świadczenie usług turystycznych,
 • b) OWU (Ogólne Warunki Uczestnictwa),
 • c) Karta kwalifikacyjna,
 • d) Załącznik do Karty Kwalyfikacyjnej,
 • e) Zgody na dodatkowe zajęcia/wyjścia.

Użytkownik (Klient) powinien dokonać płatności za pomocą systemu PayU na rachunek bankowy Organizatora. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy o świadczenie usług turystycznych w następujący sposób:

 • a) zapłata zaliczki w wysokości 1200 zł z ceny Imprezy turystycznej albo zapłata pełnej ceny Imprezy turystycznej, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych;
 • b) w razie uiszczenia zaliczki w wysokości i terminie, o których mowa powyżej, w lit a) – zapłata pozostałej części ceny Imprezy turystycznej w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

Zamówienie Imprezy turystycznej może być dokonane na rzecz kilku osób. Osoba dokonująca zamówienia odpowiedzialna jest za uiszczenie pełnej kwoty ceny za Imprezę turystyczną za wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu zamówienia. Osoba dokonująca zamówienia musi mieć skończone 18 lat. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Umowa o świadczenie usług turystycznych zawierana jest drogą elektroniczną.

Płatności

Całkowity koszt usługi turystycznej podany jest klientowi w podsumowaniu zgłaszanej rezerwacji, w formularzu jaki klient wypełnia za pośrednictwem strony internetowej serwisu dostępnego w domenie: https://avetravel.pl. Cena nie obejmuje kosztów dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na kliencie. Cena imprezy podawana jest w PLN. Zaliczkę należy uiścić na wskazany przez organizatora rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji, natomiast pełną opłatę za usługę turystyczną, należy uiścić najpóźniej na 30 dni przed datą wyjazdu, chyba że strony w umowie uzgodnią inaczej. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jedną z następujących okoliczności: (i) wzrost kosztów transportu, (ii) wzrost opłat urzędowych, podatków.

Zmiana i rezygnacja po stronie Organizatora

Jeśli przed rozpoczęciem usługi turystycznej Organizator będzie zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki umowy z Klientem, z zastrzeżeniem art. 17 ustawy o usługach turystycznych, niezwłocznie o tym powiadomi Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:

 • 1. Przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
 • 2. Odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

Jeżeli Klient odstępuje od umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:

 • 1. Uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie
 • 2. Żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń

W przypadku odwołania Imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, Użytkownik (Klient) zostanie o tym fakcie powiadomiony na piśmie, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

Zmiana i rezygnacja po stronie klienta – Przeniesienie na inną osobę uprawnień i obowiązków z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych.

Klient może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki korzystania z usługi turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa powyżej jest skuteczne wobec organizatora, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem świadczenia usługi turystycznej w terminie 7 dni. Za nieuiszczoną część ceny usługi turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika, klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia złożonego organizatorowi. Organizator ma prawo obciążyć Klienta faktycznymi kosztami, jakie poniesie w związku z rezygnacją Klienta. Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po planowanym wyjeździe, z którego Klient rezygnuje, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Obowiązki klienta

Klient może korzystać ze sprzętu sportowego i innego dostępnego, pod warunkiem uzyskania zgody instruktora/opiekuna i tylko pod jego nadzorem. Klient ma obowiązek posiadania własnego sprawnego roweru typu Bmx lub hulajnogi wyczynowej i kasku typu orzech.

Klient biorący udział w zajęciach ma obowiązek:
 • 1) Stosować się do wszelkich poleceń instruktorów i opiekunów.
 • 2) Przestrzegać regulaminu skateparku i regulaminów urządzeń, z których korzysta.
 • 3) Jeździć wyłącznie w poprawnie założonym i zapiętym kasku na sprawnym rowerze BMX lub hulajnodze wyczynowej.
 • 4) Zgłaszać wszelkie problemy i usterki instruktorowi a w szczególności, te dotyczące zagrożenia zdrowia własnego.
 • 5) Nie utrudniać korzystania z obiektu innym uczestnikom.
 • 6) Poruszać się wyłącznie po przeszkodach i trasach wyznaczonych przez instruktora w sposób przedstawiony przez instruktora.
 • 7) Rozglądać się i kontrolować wzrokiem pozostałych uczestników zajęć.
 • 8) Sygnalizowania chęci rozpoczęcia przejazdu lub wykonania triku innym użytkownikom skateparku.
 • 9) Rozgrzewać stawy i mięśnie przed rozpoczęciem zajęć.
 • 10) Zachowywać się kulturalnie.
 • 11) Znajdować się w zasięgu wzroku instruktora.
 • 12) Zachować zdrowy rozsądek i nie przeceniać swoich możliwości.
 • 13) Informować o opuszczeniu płyty skateparku lub zmiany sekcji.

Klient nie może:

 • 1) Pożyczać sprzętu i akcesoriów od innych użytkowników skateparku i osób trzecich.
 • 2) Wypożyczać sprzętu i akcesoriów innym użytkownikom skateparku i osobom trzecim.
 • 3) Oddalać się bez zgody opiekuna/instruktora od podgrupy do której należy.
 • 4) Samowolnie próbować naprawy sprzętu.
 • 5) Obsługiwać sprzętu grającego.
 • 6) Utrudniać poruszania się po skateparku innym uczestnikom.
 • 7) Użytkować skateparku jeżeli nie ma w pobliżu instruktora.
 • 8) Próbować i wykonywać ewolucji poza wyznaczonymi do tego miejscami.

Reklamacje

Jeżeli w trakcie trwania usługi turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, klient może złożyć organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator szczegółowo uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli organizator nie ustosunkuje się na piśmie do złożonej reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania usługi turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia usługi turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Zasady odpowiedzialności organizatora

Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

 • 1) działaniem lub zaniechaniem klienta,
 • 2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
 • 3) siłą wyższą.

Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Ubezpieczenie

AvePark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 80/98, KRS: 0000940809, NIP: 522-321-58-52, REGON: 520780366, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 2516, oświadcza że posiada obowiązkową polisę Ubezpieczeniową GT 247/2023 na sumę gwarancyjną 50.000,00 PLN wydaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, ul. Gwiaździsta 62, (53-416) Wrocław. Beneficjentem środków z tej polisy ubezpieczeniowej jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Przedmiotem gwarancji jest (i) pokrycie kosztów powrotu klientów organizatora z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej gdy organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, (ii) pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów organizatora tytułem zapłaty za imprezę turystyczną gdy z przyczyn dotyczących organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zorganizowana, (iii) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o Usługach Turystycznych z późniejszymi zmianami. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.

Ogólne Warunki Uczestnictwa z dnia 15/01/2024